A jobb élmény érdekében cserélje át a böngészőt a CHROME, a FIREFOX, az OPERA vagy az Internet Explorer programra.

Általános Szerződési Feltételek

Az adokveszekpecs.hu általános szerződési feltételei (ÁSZF)

A jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Vági & Vági KFT. (nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága:

Cégjegyzék kelte: 1995.10.24. és száma: 01-09-267635.,
Székhelye: 1162 Budapest, Irha u. 1.,
Adószáma: 10882630-2-42.,
Elektronikus levelezési címe: hello@onlineuzletepites.hu,
Telefon: +36203938041

a továbbiakban: Szolgáltató)

által üzemeltetett www.adokveszekpecs.hu internetes lapon, valamint mobil alkalmazásokon keresztül  (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet.

Általános rendelkezések

A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a www.adokveszekpecs.hu  internetes oldalon és az ahhoz  hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban a www.adokveszekpecs.hu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, a Hirdetési szabályzatot, az annak részét képező Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF és a Hirdetési szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben, vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Szolgáltató a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit.

A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított ÁSZF, vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint.

1. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblap Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Szolgáltató az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen ÁSZF-be ütközik. A Szolgáltató ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó megrendelés kifizetésének visszaigazolásával jön létre.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Szolgáltató által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződés jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Szolgáltatóval létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, azok többé nem elérhetőek.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Szolgáltató által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Szolgáltató által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Szolgáltató nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat. Amennyiben a regisztrációra a Szolgáltató által üzemeltetett android applikáción keresztül kerül sor,  a mobiltelefonszámot a Szolgáltató részére az applikáció forgalmazója igazolja, ha a Felhasználó az applikáció letöltése és telepítése során erre kifejezetten felhatalmazza. Ilyen esetben az SMS-en keresztül történő ellenőrzésre nem kerül sor.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és a Szolgáltató között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra “törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik, azt a Szolgáltató a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és “törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Szolgáltató a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosul.

A Szolgáltató a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

1.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Szolgáltató keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Szolgáltató a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított valamennyi Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Szolgáltató 90 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókban. A 90 napos időtartam elteltével, a 91. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.

Az archiválás időtartama alatt a Felhasználó által a hirdetés vonatkozásában a 1.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások igénybevétele esetén, a hirdetés aktiválódik, és 60 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon.
A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 14 napra törlés alá kerül, amelyet követően, a 15. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetés vonatkozásában a 1.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások egyikét sem veszi igénybe, a hirdetés automatikusan törlésre kerül. A “törlés alatti” periódusban a 1.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások bármelyikének igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik, és 60 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon.

A hirdetésekre való jelentkezés a Szolgáltató által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei:

 1. a Weboldalon már regisztrált, de a fentiek szerint ellenőrzött telefonszámmal nem rendelkező felhasználók további feltételek nélkül is küldhetnek üzenetet ellenőrzött telefonszámmal rendelkező felhasználók részére,
 2. minden más felhasználó számára a Weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció telefonszámos hitelesítése.

Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító.

Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Szolgáltató által, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 20 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetéstörlésre, vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Szolgáltató nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően történt.

Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen ÁSZF-nek, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Szolgáltató megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

A Felhasználók korlátlan számú Magánhirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Szolgáltató által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet.

1.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel vagy a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. A bankkártyával, illetve az átutalással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben tájékozódhat: Tájékoztató a bankkártyás fizetésről.

Az Online fizetést  Barion Payment Zrt. biztosítja:

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Tel.: +36 1 464 70 70
Fax: +36 1 464 70 80
Ügyfélszolgálat: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság.

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.

MNB Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | MNB E-pénz kibocsátó intézmény azonosító: 25353192
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Szolgáltató, a Billingo.hu rendszerén keresztül állít ki a Felhasználók  részére elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt a Szolgáltató legfeljebb a számlakibocsátás dátumától számított 8 napon belül fogad el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások a 1.1. szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Szolgáltatónak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Szolgáltató felé, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás az ÁSZF-fel ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Szolgáltató törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

1.2.1 A Weblapra ingyenesen feltöltött hirdetések vonatkozásában

Az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:

1. Előre ugrasztás

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése

(a) a Weblapon  már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktválásakori dátumot kap a hirdetés, ezáltal a találati lista elejére kerül – mint ha az adott pillanatban újonnan feladott hirdetés lenne. Az előre ugrasztás nem garantálja, hogy az adott hirdetés folyamatosan az első lesz a találati listában, hiszen egy később feladott új hirdetés, illetve más Előre ugrasztás frissebb dátumával megelőzheti azt. Az Előre ugrasztott hirdetések az aktuálisan legfrissebb hirdetésfeladási dátummal ellátott hirdetéstől indulva, sorban jelennek meg, továbbá

(b) a hirdetés kategóriája szerinti lista első helyére sorolódik, a (iv) pontban foglalt szabályok szerint.  Amennyiben nincs a keresésnek megfelelő pontos találat, akkor egyéb kiemeléssel érintett hirdetések jelennek meg a fenti módon.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, bankkártyás fizetés esetén azonnal, átutalásos fizetés esetén pedig a sikeres fizetés megerősítésének a Szolgáltatóhoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.

Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, az 1.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.

2. Kiemelés

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított, az adott Kiemelési csomagban meghatározott napon keresztül a Weboldalon, a hirdetés bal felső sarkában elhelyezett, piros színű szalaggal kerül közzétételre, amelyen a Felhasználó által a Szolgáltató által a Szolgáltatás leírásában előre meghatározott és elérhető alapértelmezett szöveg közül kiválasztott szöveg kerül felvezetésre.

Valamint az ilyen hirdetések a Szolgáltatás aktiválásának napján a hirdetés régiójában közzétett lista Kiemelt feladott hirdetések szakaszába sorolódik. A piros szalaggal ellátott hirdetések a kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.

Az előresorolt  hirdetést az adott  kategórián belül később feladott más Kiemelt hirdetések lejjebb sorolják. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének a Társasághoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, az 1.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével nem indul újra!

2. Hirdetési alapfeltételek

A Felhasználók csak és kizárólag az ÁSZF-nek és a Hirdetési szabályzatnak megfelelő hirdetéseket tehetnek közzé. A szabályzatokba ütköző hirdetéseket a Szolgáltató nem köteles engedélyezni, valamint minden különösebb indoklás, illetve értesítés nélkül törölheti. Amennyiben ezen hirdetésekhez valamely prémium szolgáltatás kapcsolódik, azok a hirdetés törlésével egyetemben azonnal megszűnnek, ezek díjával kapcsolatban a Felhasználót semmilyen visszatérítés nem illeti meg.

A Szolgáltató a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

2.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).

Céges hirdetések: Céges (a továbbiakban: Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Céges hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés

 1. amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg,
 2. amely egy Felhasználó által ezen a linken elérhető hirdetési kategóriákban feladott, azonos időszakban aktívnak minősülő, ott megjelölt darabszámú vagy több hirdetés egyike, vagy
 3. amelyet a Szolgáltató a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján ilyenként minősít.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

2.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

A Felhasználók csak és kizárólag az ÁSZF-nek és a Hirdetési szabályzatnak megfelelő hirdetéseket tehetnek közzé.

Álláshirdetések:

Az adokveszekpecs.hu oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon.

Állatokra vonatkozó szabályok:

A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.
A Weblapon nem engedélyezett kutyát, illetve macskát hirdetni.

Szolgáltatások:

A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek:

A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.

A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése:

a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek:

A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

2.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Egyetlen termék hirdetésenként:

Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

Hirdetés címe:

A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege:

A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link:

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv:

A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória:

A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép:

A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Többszörös hirdetés:

Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni (ide nem értve a 2.2.1 (vi) pontban szabályozott multirégiós hirdetést).

Ingatlan hirdetések:

Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása. A hirdetés termékoldalán a Társaság tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése nem jelenik meg a hirdetésben.

3. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Szolgáltató jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be ütközik. A Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 • közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
 • fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • on-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
 • közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
 • diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
 • alkohol, alkoholtartalmú italok;
 • dohánytermékek;
 • telefonszámok;
 • bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
 • gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
 • emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
 • károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
 • kontaktlencse;
 • temetkezési helyek;
 • társkeresési szolgáltatás;
 • jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
 • magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
 • meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
 • cigaretta töltő berendezés;
 • telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Szolgáltató jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

4. A felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé-, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Szolgáltató ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.
A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltató mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltató függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Szolgáltató együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl.: átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Szolgáltató nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás, vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében.

5. A szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Szolgáltató által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Szolgáltató kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi- és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Szolgáltató a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

6. Az elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20. §-a szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.

A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Szolgáltató abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási-, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott iratminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁSZF 7. pontjában meghatározott postacímére, vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási-, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

*** (elektronikus fizetés) szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a Szolgáltató minden esetben *** (elektronikus fizetés) szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

7. A fogyasztói panasz, és az ügyfélszolgálat

A Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 • telefonszám: +36
 • postacím és a panaszügyintézés helye: 7271 Fonó, Petőfi u. 30.
 • elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@adokveszekpecs.hu
 • az ügyfélszolgálat Kapcsolat aloldalán, illetve a hamarosan elérhető chat felületen hétköznap, munkaidőben (8.00-18.00) között.

A Szolgáltató a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az ugyfelszolgalat@adokveszekpecs.hu e-mail címen fogadja. A Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására is ezek a kapcsolattartási módok szolgálnak, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg.

A Szolgáltató a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat!

A kizárólag e-mailben az Ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Felhasználó jogainak védelme. A Társaság kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Szolgáltató az írásbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt írásbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Szolgáltató tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Szolgáltató a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

Melléklet:

Elállási-, felmondási iratminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt, 2018. *** hó *** nap

TÁJÉKOZTATÁS a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Társaság és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

1. A Szolgáltató neve:

Vági és Vági Kft.

2. A Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai:

székhelye: 1162 Budapest, Irha u. 1.
telefonszáma: +36203938041
elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@adokveszekpecs.hu
cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-267635
adószáma: 10882630-2-42

3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.

4. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

5. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

6. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetőek (1. és 7. pont).

7. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (6. pont).

8. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltató szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

9. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

A Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató jótállást nem vállal.

10. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

11. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 60 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás az ÁSZF-ben, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.

12. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

13. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 60 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 90 napot követően, az ÁSZF-ben meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek.

Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.

14. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő, vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

15. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

16. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). Az Ingatlan alkalmazás Android operációs rendszerű mobilkészülékeken (mobiltelefon, táblagép) működtethető.

17. A jogszabályi előírás, vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

A Fogyasztók a panaszaikkal írásban fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

18. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó, vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Jelen tájékoztató mellékletét képezik:

Kelt, 2018. 06. hó 20. nap

Top